List of active policies

Name Type User consent
Regulamin i pliki cookies Site policy All users
Ochrona Danych Osobowych Privacy policy Authenticated users

Summary

Administratorem strony jest eduFuturo Karolina Murawska z siedzibą w Warszawie. 02-677, ul. Cybernetyki 4A lok. 174, NIP: 797-192-56-61, REGON: 145926883



Summary

Klauzula informacyjna klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów

Full policy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest eduFuturo Karolina Murawska, ul. Cybernetyki 4a lok. 174 Warszawa.

Wiodącym przedmiotem działalności gospodarczej są Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze  lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu informacji o ofercie lub wykonanie umowy zamówionej usługi.

Celem zbierania danych jest:

  •  wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • korzystanie z platformy w pełnej wersji w tym z usługi szkoleń w wersji e-learningowej

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych: ul. Cybernetyki 4a lok. 174 Warszawa, email: biuro@eduFuturo.pl

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.